બંદૂક વાળી ગેમ ફ્રી માં કરો ડાઉનલોડ

બંદૂક વાળી ગેમ આજ ના સમય માં ઘણા બધા લોગો ને પસંદ આવે છે એટલા માટે જ આજ ના આ લેખ ના માધ્યમ થી તમારી માટે મે કેટલીય બંદૂક વાળી ગેમ ની લિસ્ટ અહિયાં બતાવેલી છે જે તમને જરૂર પસંદ આવવા ની છે. આ બંદૂક વાળી ગેમ ની લિસ્ટ માં તમને કેટલી ગેમો વધારે સાઈજ ની પણ જોવા માડી જશે તો તમે તમારા અનુકૂળ બંદૂક વાળી ગેમ ને ડાઉનલોડ કરી શકો છો તો ચાલો જોઈએ આ ગેમ લિસ્ટ ને.

ફ્રી બંદૂક વાળી ગેમ ની લિસ્ટ

1. FPS Commando Shooting Games

Screenshot Image

Download

2. Gun Games 3D- Gun Shooter Game

Screenshot Image

Download

3. Gun Shooting Game-Gun Games 3D

Screenshot Image

Download

4. Fps Shooting Strike: Gun Games

Screenshot Image

Download

5. FPS Shooting Game 3D Gun Games

Screenshot Image

Download

6. Sniper 3D:Gun Shooting Games

Screenshot Image

Download

7. MaskGun: FPS Shooting Gun Game

Screenshot Image

Download

8. Shooting Games: FPS Gun Games

Screenshot Image

Download

9. FPS Gun Shooting games 3D

Screenshot Image

Download

10. Shooting World – Gun Fire

Screenshot Image

Download

11. Fps gun shooting games offline

Screenshot Image

Download

12. Gun Shot Strike

Screenshot Image

Download

13. Gun Shooting Range

Screenshot Image

Download

14. Gun Sprint

Screenshot Image

Download

15. Run n Gun – AIM Shooting

Screenshot Image

Download

અહિયાં મે તમારી માટે ઘણી બધી ફ્રી બંદૂક વાળી ગેમ ની જાણકારી આપેલી છે. જો તમારે વધુ ગેમ વિષે જાણકારી જોઈતી હોય તો તમે નીચે કમેંટ કરી ને જાણ કરી શકો છો.

આ પણ વાચો.

Leave a Comment