દિવાળી ગેમ ડાઉનલોડ કરો અહિયાં થી

કેટલાય નાના બાળકો ને દિવાળી ગેમ બહુ જ ગમે છે આણે તે લોકો આ દિવાળી ગેમ ને ડાઉનલોડ કરવા ઇચ્છતા હોય છે એટલા માટે મે આજ ની આ પોસ્ટ ના મધ્યમ થી દિવાળી ગેમ ની લિસ્ટ બતાવેલી છે જેમાં તમને ખૂબ દિવાળી ગેમો જોવા મડશે આણે આ બધી ગેમો ને તમે તમારા ફોન માં ફ્રી માં ડાઉનલોડ કરી શકશો. અહિયાં મે એંડરોઈડ ફોન માંતે દિવાળી ગેમ બતાવેલી છે તો તમે એંડરોઈડ ફોન વાપરો છો તો આને જરૂર ડાઉનલોડ કરીને મજા માણી શકો છો.

નવી દિવાળી ગેમ ની લિસ્ટ 2022

1. Diwali Crackers & Magic Touch Fireworks

Screenshot Image

Download

2. Diwali Blast 2021- Diwali FireCracker Simulator

Screenshot Image

Download

3. Diwali Firecrackers Simulator

Screenshot Image

Download

4. Diwali Crackers & Fireworks – 2021

Screenshot Image

Download

5. Diwali Fireworks Show 3D- Game

Screenshot Image

Download

6. Diwali Crackers 2

Screenshot Image

Download


આ પણ વાચો.

Leave a Comment